Ako nájsť cestu k Bohu?

Tešíme sa z toho, že si kladieš túto otázku. Dovoľ, aby sme ťa previedli Božím slovom a pomohli ti nájsť odpoveď.

Možno žiješ životom, o ktorom si myslíš, že stojíš na Božej ceste. Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí: "Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa." A keďže Ježiš je Slovo (Ján 1:14) práve v Biblii je to pravé miesto, kde túto pravdu hľadať.

Boh je láska

Boh stvoril človeka na to, aby s ním mal vzťah a mohol ho milovať, čo sa plnilo až do dňa, kým sa medzi Neho a človeka nepostavil hriech a neučinil medzi nami priepasť (Iz 59:2). Prvý človek Adam sa nechal zviesť diablom a svojim prvým hriechom, ktorý nebol nič iné, ako neposlušnosť Bohu a tak predal všetku vládu, ktorá mu bola zverená, Satanovi.

Hriech

Božie slovo hovorí, že odplatou za hriech je smrť (Rim 6:23) a Adam svoju odplatu dostal. Adam žil ešte 900 rokov po tom, ako bol vyhnaný z raja, zomrel však duchovne. Nie je nikto, kto by nebol zhrešil. Rim 3:23 hovorí, že všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej.

Dokonalá výmena

Za hriech musí niekto zaplatiť, niekto zomrieť. Dokonalý plán sa naplnil na kríži, keď Ježiš Kristus ako Boží syn bez hriechu položil dobrovoľne svoj život, aby si nemusel zomrieť ty. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Rim 5:8 Nový večný život Ak teda Ježiš zomrel za nás, Biblia nám prisľubuje večný život podľa evanjelia Jána 3:16: "Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život." Kľúčom k nemu je uveriť v pána Ježiša Krista, uveriť tomu, že jeho krv je dostatočná obeť za tvoje hriechy. Ef 2:8 hovorí Lebo ste milosťou spasení skrze vieru.       

Ak si uveril, že Ježiš zomrel na kríži aj za teba, Biblia nám dáva návod k tomu ako byť spasený: "Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený... Lebo ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo bude spasený" (Rim 10:9, 13). Môžeš sa úprimne modliť nasledujúcu modlitbu  a vydať svoj život Ježišovi: Pane Ježišu Kriste, ja verím, že ty si Boží Syn, že si zomrel za moje hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Prichádzam k tebe ako hriešnik, prosím ťa odpusť mi moje hriechy, zmeň môj život, urob zo mňa iného človeka podľa tvojej vôle. Prídi do môjho srdca, buď mojim Pánom a Spasiteľom. Ja ťa dnes prijímam, ja ťa dnes vyznávam. Ježiš Kristus je mojim Pánom a Spasiteľom. Ďakujem ti Pane Ježišu. Amen.

Nové stvorenie

A tak si sa na základe tohto slova a úprimnej modlitby stal Božím dieťaťom, bol si premiestnený zo smrti do života. Staré veci pominuli, pretože ťa Ježiš učinil novým stvorením, všetko je nové. Kŕm svojho znovuzrodeného ducha pokrmom, Božím slovom a nájdi si v mieste bydliska cirkev, kde sú ľudia takí ako ty, znovuzrodení, ktorí milujú Ježiša a kážu Jeho slovo.